Skip to content ↓

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego współpracy Nauka dla Społeczeństwa "Science4Society" służącego do komunikacji pomiędzy partnerami przemysłowymi, jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, administracją samorządową oraz instytucjami zainteresowanymi innowacjami.

Gwałtowny postęp w badaniach naukowych oraz dynamiczny rozwój produkcji przemysłowej w wielu dziedzinach powoduje konieczność nadążania za zmianami zarówno w sferze nauki jak i przemysłu. Szczególne znaczenie ma to w nowych gałęziach. Wiedza na temat zmian w obu obszarach tj. w nauce i przemyśle jest lepiej lub gorzej dostępna, jednakże jej źródła są rozproszone i uzyskanie pełnego obrazu wymaga czasami długotrwałych poszukiwań.

Zadaniem budowanej platformy będzie ułatwienie poszukiwań partnerów do realizacji wspólnych działań. Dla przedstawicieli przemysłu będą to dane dotyczące możliwości wykonania potrzebnych badań i pomiarów w specjalistycznych laboratoriach znajdujących się w jednostkach naukowych, łatwe odnalezienie opracowanych technologii, patentów czy wzorów użytkowych, znalezienie wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych w celu nawiązania współpracy czy też realizacji wspólnych projektów oraz dostęp do absolwentów wyższych uczelni o poszukiwanych kwalifikacjach. Przedstawicielom instytucji naukowych platforma ułatwi odnalezienie partnerów poszukujących nowych technologii czy innowacji w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz umożliwi zaprezentowanie posiadanych możliwości badawczych (zespołów badawczych, laboratoriów, posiadanej aparatury, usług badawczych i opracowanych technologii). Powszechny i łatwy dostęp do tych danych ułatwi też przygotowanie konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych do wspólnie opracowywanych projektów badawczych i wdrożeniowych w perspektywie Horyzont Europa. Dodatkowo tworzona baza ułatwi przedstawicielom przemysłu dotarcie do młodej kadry inżynierskiej, wykształconej w nowopowstających kierunkach podążających za zmianami na rynku pracy.

Beneficjenci projektu

 • Podmioty gospodarcze,
 • Uczelnie wyższe,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Centra Transferu Technologii,
 • Parki technologiczne,
 • Strefy ekonomiczne,
 • Klastry,
 • Administracja państwowa i samorządowa,
 • Otoczenie społeczne.

Wykorzystanie tego typu narzędzi pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności współpracy nauki z przemysłem oraz wspieranie procesów innowacyjności. Platforma dialogu "Science4Society" przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat współpracy między nauką, innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką. Wykorzystanie potencjału polskich uczelni wyższych na potrzeby przemysłu wpłynie na szybszy rozwój technologii, lepszy transfer wiedzy, doświadczeń oraz przygotowanie kapitału ludzkiego na potrzeby inwestycji w polskim przemyśle.

Oprócz wiedzy na temat konkretnych rozwiązań technicznych gotowych do zastosowania w działalności gospodarczej niezwykle istotnym jest zapoznanie społeczeństwa z naturą proponowanych rozwiązań. Wymaga to zaznajomienia społeczeństwa ze sposobem działania innowacyjnych urządzeń, ale również pożytku z ich powszechnego zastosowania. Aby osiągnąć powyższy cel zostaną zastosowane różne kanały komunikacji społecznej ze specjalistami z różnych obszarów wiedzy.

Platforma informatyczna "Science4Society" zrealizowana w ramach tego projektu zostanie zaprezentowana i udostępniona zarówno do powszechnego użytku jak i dla beneficjentów instytucjonalnych. Platforma posiada co najmniej dwie zalety wyróżniającą ją spośród istniejących baz uczelnianych realizowanych przez Centra Transferu Technologii. Pierwszą z nich jest ogólnokrajowy zasięg zbieranych. Drugą zaletą jest dedykowany moduł informacyjno-usługowy do realizacji i zarządzania usługami badawczymi.

Wytworzenie i rozpropagowanie platformy "Science4Society" przyniesie różnorodne efekty zarówno w obszarze współpracy instytucjonalnej jak i w podniesieniu świadomości i akceptacji społecznej dla innowacji technicznych. W obszarze współpracy instytucjonalnej strona gospodarcza, tj. przedsiębiorcy i administracja samorządowa uzyska szeroki dostęp do bieżących dokonań w obszarze nauki w większości finansowanych ze środków społecznych (NCBR, PARP, MEiN).

Z drugiej strony instytucje badawcze zarówno instytuty jak i uczelnie zdobędą szeroką wiedzę na temat bieżących potrzeb jednostek gospodarczych co pozwoli przynajmniej częściowo na profilowanie zakresu prowadzonych prac badawczych.

Uruchomienie platformy oraz środków komunikacji użytych w projekcie stworzy szersze możliwości prezentacji wyników dla twórców innowacji oraz przedstawienie potrzeb technologicznych w nowo rozwijających się gałęziach przemysłu czy w gałęziach poszukujących modernizacji dla wszystkich grup beneficjentów zainteresowanych tą tematyką.

Cele szczegółowe

 • poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką,
 • stworzenie szerszych możliwości prezentacji wytworzonych innowacji (nauka) jak i potrzeb innowacyjnych w zakładach przemysłowych

Wyżej wymienione cele szczegółowe zostaną zrealizowane przez wykonanie poniższych działań.

Stopka