Skip to content ↓

Budowa systemu

Zebrany materiał w postaci patentów, wzorów użytkowych, wyspecjalizowanych zespołów badawczych, usług badawczych realizowanych w jednostkach naukowych i w przemyśle zostanie przedstawiony w postaci interaktywnego systemu informatycznego.


Zaprojektowanie oraz wykonanie platformy współpracy Science4Society dla wielu gałęzi przemysłu, sfery naukowej i podmiotów społeczno-gospodarczych umożliwi:

  • zaprezentowanie oferty jednostek naukowych dla przemysłu: oferty technologiczne, patenty, wdrożenia, zrealizowane projekty, opublikowane wyniki badań, specjalistyczne zespoły badawcze, itp.,
  • wyszukiwanie i realizacja usług badawczych,
  • ścisłą współpracę sieci brokerów innowacji w polskich uczelniach,
  • dostęp do bazy danych studentów, absolwentów wraz z ich kompetencjami, informacjami o: odbytych kursach, stażach, praktykach, znajomości języków obcych, doświadczeniu zawodowym, kompetencjach miękkich, zrealizowanych projektach, itp.,
  • wspólne kreowanie optymalnej ścieżki rozwoju inżynierów (potencjalnych pracowników),
  • obsługę praktyk, staży przemysłowych dla studentów i pracowników
  • budowania społecznej akceptacji na wprowadzanie nowych technologii i usług

Platforma współpracy „Science4Society” podzielona będzie na kilka modułów, które jednocześnie będą kamieniami milowymi projektu oraz weryfikowalnymi wskaźnikami:

  • Moduł Innowacje (obejmuje informacje o: patentach, projektach, zespołach badawczych, wdrożeniach, zapytaniach ofertowych, dobrych praktykach, modelowej współpracy),
  • Moduł Współpraca (obejmuje: informacje o praktykach, stażach dla pracowników i studentów, zespołach badawczych o zróżnicowanych kompetencjach oraz informacje o tematach badawczych, które mogą być zrealizowane jako doktoraty wdrożeniowe),
  • Moduł Usługi (obejmuje: wyszukiwanie usług badawczych, ich dostępności, realizację usług badawczych, przechowywania wyników badań na platformie).

System informatyczny pełni rolę informacyjno-usługową oraz służy do nawiązania współpracy w różnych obszarach. Zostanie on zaprezentowany na targach przemysłowych, giełdach wynalazków, konferencjach, seminariach. Poprzez szerokie upowszechnianie informacji o platformie „Science4Society” zespół chce dotrzeć do jak najszerszej grupy beneficjentów (pracownicy uczelni wyższych, pracownicy przemysłu, MŚP, pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz, otoczenie społeczne).

Stopka